Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach


Idź do treści

Koncepcja pracy szkoły

DOKUMENTY SZKOLNE

Najważniejsze założenia koncepcji pracy szkoły:

1. BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

Formy i sposoby realizacji:
- planowanie i realizowanie procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego zgodniez obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa,
- wskazywanie uczniom pozytywnych wzorców, utrwalanie postaw tolerancji,
- bezwzględne reagowanie na wszelkie przejawy przemocy, agresji, naruszania godności innych,
- poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów w celu przeciwdziałania różnym sytuacjom,
- systematyczna współpraca z PPP, Policją, KuratoremSądowym, Sądem Rodzinnym,
rodzicami uczniów,
- monitorowanie z kamer zachowania uczniów w czasie przerw,

sumienne wypełnianie przez nauczycieli obowiązków; przestrzeganie harmonogramu
dyżurówśródlekcyjnych i świetlicowych,

monitorowanie obecności osób dorosłych w szkole,
- wymiana informacji między nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.

Kryterium sukcesu: Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca nauki, wolnego
od przemocy i zagrożeń.
Wzrost poczucia bezpieczeństwa w opinii społeczności szkolnej
i rodziców.

2. ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW

Formy i sposoby realizacji:
- indywidualizacja procesu nauczania,
- objęcie szczególną opieką dydaktyczną uczniów ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami,
- poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o programy własne i kółka zainteresowań,
- wspieranie uczniów zdolnych w pogłębianiu zainteresowań i rozwijaniu zdolności
poprzez udział w zajęciach dodatkowych,
- motywowanie uczniów do udziału w konkursach,
- propagowanie wśród uczniów czytelnictwa,
- popularyzacja nowatorskich metod nauczania, w tym metod aktywizujących, aby zachęcić
uczniów dosystematycznej nauki,
- realizowanie projektów edukacyjnych, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,
- przygotowywanie testów diagnozy wstępnej – po szkole podstawowej - dla uczniów
klas pierwszych,
- przeprowadzanie egzaminów próbnych w klasach trzecich i drugich,
- sprawdzanie efektywności kształcenia po każdym semestrze,
- zwiększenie ilości zadań otwartych i problemowych,
- zachęcanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania różnych zadań egzaminacyjnych,
- prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do nowej formuły egzaminu gimnazjalnego,
- doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi,
- usprawnianie techniki czytania tekstu ze zrozumieniem,
- organizowanie wycieczek do kina, teatru, muzeum, czyli stwarzanie możliwości uczenia się
poza szkołą korzystania z różnych źródeł wiedzy.
- doskonalenie zawodowe nauczycieli, sprawdzanie prac egzaminacyjnych,
- zwracanie uwagi na korelację międzyprzedmiotową,
-wzbogacanie wiedzy i warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń między nauczycielami.

Kryterium sukcesu: W opinii społeczności szkolnej i lokalnej szkoła dba o wysoką jakość
edukacji.
Wzrost średniej wyników uczniów z egzaminu gimnazjalnego.
absolwenta do kontynuowania nauki na dalszych
etapach kształcenia, wyposażenie go w praktyczne i przydatne w życiu
umiejętności.


3. OBJĘCIESZCZEGÓLNĄOPIEKĄUCZNIÓW

ZE ZDIAGNOZOWANYMIDYSFUNKCJAMI

Formy i sposoby realizacji:
- indywidualizacja nauczania,
- wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- zapewnienie optymalnych warunków do nauki wśród pełnosprawnych rówieśników
pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycieli – fachowców,
- rozwijanie indywidualnych uzdolnień,
- tworzenie sytuacji dających możliwość twórczego rozwoju dziecka przez różnorodną
działalność,
- kształcenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
- dostosowanie działań edukacyjnych do aktualnej diagnozy,
- zapewnienie każdemu dziecku bezpieczeństwa, akceptacji i życzliwości,
- rozwijanie poczucia własnej wartości,
- udział w uroczystościach szkolnych, wyjazdach, wycieczkach,
- poradnictwo i wsparcie dla rodziców i opiekunów, pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Kryterium sukcesu: Integracja z pełnosprawnymi rówieśnikami, akceptacja własnych
Słabości, zwiększenie poczucia własnej wartości.


Propozycje zmian w ofercie edukacyjnej szkoły z punktu widzenia rynku pracy:

- realizowanie projektów edukacyjnych rozwijających praktyczne umiejętności uczniów,
- diagnozowanie potrzeb i zainteresowań młodzieży, organizowanie dodatkowych zajęć rozwijających rozpoznawane predyspozycje uczniów,
- uświadamianie młodzieży, że wybór zawodu powinien być kierowany nie tylko predyspozycjami,ale również potrzebami rynku pracy,
- wdrażanie uczniów do publicznych wystąpień,
- kształcenie umiejętności poprawnego pisania dokumentów (podania, CV, listu motywacyjnego)oraz wypełniania różnorodnych druków urzędowych,
- zorganizowanie Dnia Pasji Zawodowych, poznanie specyfiki danego zawodu, charakteru pracy, wymaganych wiadomości i umiejętności,
- realizacja na godzinach wychowawczych tematów związanych m. in. z zasadami poszukiwania pracy, zawodami przyszłości, kompetencjami zawodowymi oczekiwanymi przez pracodawców, z autoprezentacją w czasie rekrutacji,
- prowadzenie zajęć przez doświadczonych doradców zawodowych.Powrót do treści | Wróć do menu głównego